Artikel 1: Gelding en aanvaarding van deze voorwaarden: De huidige voorwaarden beheersen alle verkoops- , aannemingsovereenkomsten en alle offertes tussen Enerbo BVBA en haar klanten, voor zover er niet van afgeweken wordt bij bijzondere voorwaarden of overeenkomsten. Elke ondertekening door de klant van een prijsofferte/contract brengt impliciet de aanvaarding mee van onze algemene voorwaarden.

Onze algemene evenals onze bijzondere verkoops- en leveringsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door onze klant, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden. Deze laatste binden ons slechts wanneer wij ze schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij de overeenkomst aanvaard zouden hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of naar andere gelijkaardige bepalingen van de klant.

De nietigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de overige bepalingen. De nietige bepaling zal van rechtswege vervangen worden door een bepaling welke met de geest van de nietige bepaling het meest aansluit.

Artikel 2: Geldigheid van offertes: Offertes vermelden steeds een beperkte geldigheidsduur en zijn onderworpen, na ondertekening, aan de goedkeuring door de zaakvoerder. Door ondertekening van een offerte komt een koopovereenkomst tot stand onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de opdracht door de zaakvoerder van Enerbo BVBA. Behoudens schriftelijke melding zal bij stilzwijgen van de zaakvoerder van Enerbo BVBA na een termijn van 10 werkdagen na ondertekening van de offerte, dit stilzwijgend gelden als een goedkeuring van de opdracht. 

Artikel 3: Belastingen, premies en subsidies: Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en zijn te vermeerderen met het op dat ogenblik geldende BTW-tarief. Alle vermeldingen betreffende belastingen, subsidies zijn louter indicatief en niet bindend ten aanzien van Enerbo BVBA.

Artikel 4: Termijnen: Enerbo BVBA streeft naar een zo kort mogelijke plaatsingstermijn, na ontvangst van de materialen door de leverancier. Gebeurlijke termijnen worden steeds uitgedrukt in werkdagen en zijn louter richtinggevend. Als werkdagen worden niet aangerekend, de dagen waarop ongunstige weersomstandigheden rechtstreeks of onrechtstreeks tot gevolg hebben dat zij het werk gedurende tenminste twee uur onmogelijk maken, evenals zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de compensatierustdagen, alsook de periode van de werkzaamheden welke voorafgaat aan de datum van ondertekening van voorliggende overeenkomst.

Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de verplichtingen van de BVBA Enerbo of die hem dwingt de werken tijdelijk of definitief stop te zetten, wordt beschouwd als een geval van overmacht (bijvoorbeeld: ongevallen, stakingen, lock-out, laattijdige leveringen door leveranciers). Ook het bepaalde in paragraaf 2 van artikel 5 wordt beschouwd als een onoverkomelijke hinderpaal voor de normale uitvoering van de verplichtingen van de BVBA Enerbo.

Levering- en plaatsingstermijnen zijn in hoofde van de BVBA Enerbo een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Indien de BVBA Enerbo de termijnen niet kan respecteren onafhankelijk van zijn wil, kan de klant hierover geen eisen stellen aan of klachten indienen ten aanzien van de BVBA Enerbo.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden: Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn al onze facturen betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag bij wijze van schadebeding (met een minimum van 50,00 EUR). In deze schadevergoeding zijn de onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere specifieke inningsonkosten niet inbegrepen; deze worden afzonderlijk aangerekend.

 

Bij elke niet-tijdige betaling of gehele of gedeeltelijke wanprestatie behouden we ons het recht voor om alle verdere prestaties onmiddellijk stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te beschouwen als zijnde ontbonden door de opdrachtgever voor het geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte.

De opdrachtgever heeft in zulk geval geen enkel verhaal, noch enig recht op schadevergoeding voor desgevallend niet uitgevoerde leveringen of opdrachten.

 

Artikel 6: Klachten: Elk protest tegen een factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum, met vermelding van de datum en het nummer van de factuur, alsook de precieze reden van protest. Bij gebreke hieraan, zullen zij beschouwd worden als zijnde aanvaard, zonder enig voorbehoud.

 

De eventuele klachten aangaande de niet-conformiteit en de zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen de acht dagen na de uitvoering per aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan de BVBA Enerbo. Na het verloop van deze termijn zal de klacht niet meer in acht genomen worden.

 

Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken dient in toepassing van artikel 1648 B.W., binnen de 14 dagen na de ontdekking van het gebrek te worden ingesteld. Deze vordering dient bovendien op straffe van verval te worden ingesteld binnen het jaar na de levering. Partijen zijn het erover eens dat in dit geval de te betalen schadevergoeding maximaal gelijk is aan het gefactureerde bedrag. De BVBA Enerbo kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreeks veroorzaakte schade. Geen andere gevolgschade van de klant of een derde komt in aanmerking voor vergoeding.

 

Een klacht kan in geen geval een schorsing van betaling rechtvaardigen.

 

Artikel 7: Verbreking: Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert, of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is gerechtigd een zelfde vergoeding te vorderen.

 

Wanneer wij ten gevolge van overmacht, zoals omschreven in artikel 4, niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst (tijdig) uit te voeren kan door de klant in geen geval enige vorm van schadevergoeding worden geëist.

 

Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de koper, alsook bij om het even welke wijziging aan zijn juridische toestand.

 

Artikel 8: Verwerking van persoonsgegevens: Enerbo verzamelt en verwerkt de persoons/bedrijfsgegevens die zij van haar klanten ontvangt met het oog op de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de aankopen, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke is de heer Stefaan Storme, vast vertegenwoordiger Snickare Stef BVBA, zaakvoerder Enerbo BVBA. Persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.

 

De klant/leverancier draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoons/bedrijfsgegevens die hij aan Enerbo bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan Enerbo heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van Enerbo en haar medewerkers zou ontvangen. De klant/leverancier bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.

 

Artikel 9: Toepasselijk recht: Op onze overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst zullen, voor zover geen minnelijke regeling mogelijk is, uitsluitend worden beslecht door de Rechtbanken van Gent (afdeling Dendermonde).